Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontaktów z PCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontaktów z PCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontaktów z PCI

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administrator danych osobowych informuje, a osoba, której dane dotyczą potwierdza przyjęcie do wiadomości następujących informacji:

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, REGON: 368953574.

PCI wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych. Kontakt z IOD poprzez mail: iod@pcinn.org lub kom. +48 798 870 478

Pod ww. dane można się kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez PCI, czy to jako Administrator danych czy Podmiot Przetwarzający.

Dane osobowe w postaci:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer Telefonu
 • Adres e-mail
będą przetwarzane przez PCI w celu: (1) marketing bezpośredni produktów i usług własnych PCI, (2) rozwój działalności i usług PCI, (3) przedstawianie informacji o PCI i zakresie naszych usług, (4) podnoszenie jakości naszych usług, (3) wysyłka newslettera, informowanie o wydarzeniach organizowanych przez PCI oraz zapraszanie na wydarzenia - dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną lub komunikację telefoniczną w celach marketingowych, (4) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami. Dane są zbierane również do celów statystycznych.
Dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami, utrzymanie elektronicznego formularza zgłoszenia uczestnictwa), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem eventu/wydarzenia przez administratora;
 • podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy,
 • podmiotom nadzorującym działania PCI.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez PCI do czasu:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych określonych powyżej,
 • rezygnacji z otrzymywania newslettera lub komunikacji marketingowej drogą telefoniczną - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na wymienione wyżej działania.
Po upływie powyższych okresów administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi eventu/wydarzenia przysługują następujące prawa:
 • dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych w każdym z celów określonych wyżej jest dobrowolne.
UE UE