Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PROTOLAB
PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.

Regulamin określa zasady i reguły postępowania w bezpłatnym korzystaniu i użytkowaniu kreatywnej przestrzeni prototypowania ProtoLab funkcjonującej w ramach działalności Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

ProtoLab to ludzie, idee, przestrzeń, narzędzia.

§ 1.
Definicje

  1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady oraz warunki: funkcjonowania, użytkowania, przyznawania i odbierania dostępu Użytkownikom i Osobom trzecim do przestrzeni ProtoLab PCI znajdującej się w Siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dalej także zamiennie nazywany jako "Regulamin ProtoLab" i "Regulamin ProtoLab PCI").
  2. Zarządzający – Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (dalej zwana: „PCI Sp. z o.o.” oraz zamiennie "PCI"), ul. Teofila Lenartowicza 4, kod 35 – 051, poczta Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883.
  3. Partnerzy - instytucje ściśle współpracujące z Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o., którymi są Samorząd Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz inne podmioty, z którymi Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. zawrze umowę o współpracy partnerskiej.
  4. Siedziba Podkarpackiego Centrum Innowacji budynek mieszczący się w Rzeszowie przy ul. Teofila Lenartowicza 4, kod 35 – 051, poczta Rzeszów wraz z integralną infrastrukturą wewnętrzną (nazwa skrócona: "Siedziba PCI").
  5. Nieruchomość - działka gruntowa, na której jest posadowiony Budynek stanowiący siedzibę PCI wraz z całą infrastrukturą, w tym z naziemnymi miejscami parkingowymi oraz ciągami komunikacyjnymi.
  6. ProtoLab - zespół pomieszczeń znajdujących się w siedzibie PCI, obejmujący wydzielone Pracownie wraz z ich wyposażeniem i urządzeniami (zwany dalej także jako "Infrastruktura ProtoLab" oraz "ProtoLab PCI"). Wykaz pracowni oraz ich wyposażenia dostępny jest na stronie internetowej www.protolab.pcinn.org.
  7. Pracownia - wydzielona powierzchnia zlokalizowana w ProtoLab PCI, wyposażona w Stanowiska, obejmująca urządzenia i miejsca do prowadzenia prac projektowych, udostępniania Użytkownikom oraz Innym osobom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i załącznikach wskazanych w § 14.
  8. Stanowisko - wydzielona część Pracowni ProtoLab PCI wraz z przypisanym do niego wyposażeniem i urządzeniami. Przez stanowisko rozumie się także urządzenie mobilne wypożyczane lub udostępniane Użytkownikom przez personel PCI.
  9. Strefa Konferencyjno – Coworkingowa - wydzielona powierzchnia, stanowiąca integralną część ProtoLab, przeznaczona na organizację spotkań, prezentacji, warsztatów, konferencji i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  10. Platforma ProtoLab - serwis internetowy dostępny dla Użytkowników pod adresem www.protolab.pcinn.org (zwany także zamiennie jako: System Obsługi ProtoLab).
  11. Regulamin Platformy ProtoLab - regulamin stanowiący określone przez PCI zasady świadczenia przez PCI Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną dostępną pod adresem www.protolab.pcinn.org – dokument ten reguluje zasady i warunki techniczne świadczenia przez Zarządzającego usług dostępnych na platformie ProtoLab. (załącznik do niniejszego regulaminu)
  12. Rezerwacja- stanowi jedną z funkcjonalności serwisu internetowego www.protolab.pcinn.org, jest to procedura mająca na celu ułatwienie Użytkownikom korzystania z infrastruktury ProtoLab. Służy wspieraniu procesu zarządzanie ProtoLab, w szczególności poprzez ułatwienie efektywnego planowania dostępności Stanowisk w Pracowniach oraz zautomatyzowanemu informowaniu Użytkowników o możliwości skorzystania ze stanowisk, które rezerwują korzystając z Systemu Obsługi ProtoLab.
  13. Części wspólne powierzchnia użytkowa w siedzibie PCI służąca do współkorzystania przez Użytkowników, należą do niej w szczególności ciągi komunikacyjne, pomieszczenia socjalne, infrastruktura zewnętrzna Nieruchomości.
  14. Uprawnienia dostępu - prawo do korzystania z poszczególnych stref lub pracowni przyznane Użytkownikowi przez Zarządzającego na wniosek Użytkownika.
  15. Użytkownik - osoba, która uzyskała dostęp do ProtoLab i posiada uprawnienia do korzystania z niego.
  16. Karta dostępu – karta umożliwiająca identyfikację Użytkownika, oraz dostęp do ProtoLab i jego ewidencjonowanie przez Zarządzającego.
  17. Instrukcje- dokumenty regulujące zasady korzystania i prawidłowej eksploatacji urządzeń znajdujących się w Siedzibie PCI, w tym w szczególności: instrukcja ogólna BHP i Ppoż., instrukcje korzystania z urządzeń udostępnionych w ProtoLab oraz instrukcje szczegółowe m.in.: instrukcje dostarczone przez producentów urządzeń oraz inne dokumenty informacyjne zawierające w swej treści wytyczne jak prawidłowo obsługiwać dostępne urządzenia.
  18. Inna osoba - osoba niebędąca Użytkownikiem, Zarządzającym ani jego personelem jak również osobą upoważnioną do reprezentowania Zarządzającego.
  19. Odwiedzający- Osoba trzecia, która uzyskała zezwolenie na wejście do siedziby PCI i przebywa na terenie ProtoLab w celach edukacyjnych, biznesowych, szkoleniowych lub informacyjnych.
  20. Zachowania niebezpieczne - działania lub zaniechania Użytkowników, Osób trzecich lub Odwiedzających, które doprowadzają lub mogą doprowadzić do powstania sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia innych osób, środowiska, lub do zniszczenia albo uszkodzenia mienia.
  21. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (skrót „RODO”).

§ 2.
Ogólne zasady korzystania z ProtoLab PCI

 1. Zapisy niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki przebywania oraz korzystania z Infrastruktury ProtoLab. Zapisy te obowiązują wszystkich Użytkowników, Osoby trzecie i Odwiedzających przebywających na terenie Nieruchomości.
 2. Zarządzający bezpłatnie oddaje Użytkownikom do korzystania ProtoLab na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zarządzający umożliwia korzystanie z Infrastruktury ProtoLab w godzinach otwarcia. Godziny otwarcia podawane są na stronie internetowej www.protolab.pcinn.org .
 4. Użytkownik ma prawo korzystać z Infrastruktury ProtoLab oraz Części Wspólnych w takim zakresie, w jakim posiada uprawnienia dostępu, wynika to z dokonanych rezerwacji oraz z możliwości jednoczesnego współkorzystania z ProtoLab oraz Części Wspólnych przez innych Użytkowników, personel Zarządzającego i Odwiedzających.
 5. Każde ze stanowisk wyposażone jest w urządzenia oraz miejsce do prowadzenia prac prototypowych w zakresie objętym wyposażeniem stanowiska.
 6. Użytkownicy mają prawo do korzystania z ProtoLab wyłącznie w celach działalności dydaktycznej, szkoleniowej lub prototypowej.
 7. Niedozwolone jest korzystanie przez Użytkowników z ProtoLab w celach komercyjnych.
 8. Oddanie ProtoLab lub jego części innym Osobom do korzystania przez Użytkownika na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego jest zabronione.
 9. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z ProtoLab z zachowaniem normalnych zasad eksploatacji, w tym do przestrzegania Instrukcji i zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz do użytkowania wyposażenia ProtoLab w sposób opisany w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w pracowniach (wykaz urządzeń dostępny jest na stronie Zarządzającego pod adresem www.protolab.pcinn.org ).
 10. Zabronione jest korzystanie z urządzeń przez Użytkownika jeżeli nie posiada on wiedzy na temat zasad działania i sposobu funkcjonowania, a także obsługi urządzenia.
 11. Użytkownikiem może być w szczególności:
  1. każda osoba upoważniona przez Zarządzającego, która po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie otrzymała dostęp do Pracowni Protolab.
  2. student uczelni partnerskiej Zarządzającego, zarejestrowany w Systemie Obsługi ProtoLab, który przeszedł rejestrację i otrzymał dostęp do infrastruktury ProtoLab na zasadach określonych przez Zarządzającego;
  3. personel zatrudniony u Zarządzającego, wykonujący pracę na rzecz Zarządzającego na podstawie zawartej umowy, w tym umowy cywilnoprawnej.

§ 3.
Wstęp na teren ProtoLab PCI

 1. Wstęp na teren ProtoLab mają wyłącznie Użytkownicy oraz osoby, które łącznie spełniają niżej wyszczególnione warunki:
  1. uzyskały dostęp do ProtoLab zgodnie z zasadami jego przydzielania uregulowanymi w Regulaminie Platformy ProtoLab oraz w niniejszym Regulaminie ProtoLab PCI,
  2. posiadają aktywną Kartę dostępu wydaną przez Zarządzającego.
  3. podpisały z Zarządzającym umowę o korzystanie z ProtoLab.
 2. Korzystanie z ProtoLab jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich wymagań określonych w §3 ust. 1.
 3. Karta dostępu stanowi wyłączną własność PCI i podlega zwrotowi w niżej wyszczególnionych sytuacjach:
  1. na każde wezwanie Zarządzającego,
  2. po utracie statusu Użytkownika,
  3. w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. Podczas wejścia na teren ProtoLab oraz podczas jego opuszczania Użytkownik/Odwiedzający jest zobowiązany zeskanować każdorazowo Kartę dostępu za pomocą czytnika elektronicznego znajdującego się przy wejściu do ProtoLab.
 5. Karta dostępu stanowi identyfikator Użytkownika. Na czas przebywania na terenie ProtoLab Kartę dostępu należy umieścić w miejscu widocznym dla personelu Zarządzającego.
 6. Odwiedzający ProtoLab otrzymuje Kartę dostępu z oznaczeniem „GOŚĆ”.
 7. Odwiedzający przed otrzymaniem Karty dostępu dodatkowo dokonuje wpisu do księgi ewidencji Odwiedzających ProtoLab PCI podając: dane personalne, numer karty, cel wizyty i składając podpis.
 8. W przypadku utraty Karty Użytkownik/Odwiedzający powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarządzającego i udzielić informacji nt. znanych przyczyn zaginięcia przyznanej Karty identyfikującej. Niezgłoszenie faktu utraty karty może skutkować obciążeniem Użytkownika/Odwiedzającego kosztami powstałymi w wyniku szkód, jakie nastąpiły na skutek posługiwania się Kartą dostępu przez osoby do tego nieuprawnione.
 9. W razie zniszczenia lub uszkodzenia Karty dostępu Użytkownik/Odwiedzający zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Zarządzającemu i dostarczenia zniszczonej Karty dostępu w celu dokonania jej zwrotu lub wymiany na nową.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu karty dostępu w przypadku: rozwiązania z Zarządzającym umowy o korzystanie z ProtoLab PCI lub wygaśnięcia tej umowy; deaktywacji dostępu do Platformy ProtoLab, lub w każdym innym przypadku, kiedy Zarządzający tak postanowi.

§ 4.
Zasady rezerwacji pracowni i stanowisk w ProtoLab PCI

 1. W celu uzyskania dostępu do poszczególnych pracowni ProtoLab PCI, Użytkownik dokonuje rezerwacji stanowisk w Pracowniach ProtoLab przez indywidualne konto w Systemie Obsługi ProtoLab logując się do niego na stronie internetowej www.protolab.pcinn.org.
 2. Użytkownik dokonując wyboru Pracowni Protolab PCI rezerwuje wolne stanowisko dostępne w zakładce kalendarza.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z zarezerwowanego przez siebie stanowiska, w tym za jego wyposażenie i przestrzeganie Instrukcji, zasad BHP i wytycznych określających użycie i eksploatację udostępnianych sprzętów.
 4. Jeżeli ze stanowiska korzysta więcej niż jeden Użytkownik, odpowiedzialność za to stanowisko, w tym w szczególności za przestrzeganie instrukcji pracy, instrukcji bezpieczeństwa oraz wyposażenie stanowiska ponosi Użytkownik, który dokonał rezerwacji.
 5. Anulowanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na trzy godziny przed planowaną datą korzystania z ProtoLab PCI. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika określonego wyżej terminu, lub niewykorzystywania zarezerwowanego stanowiska Zarządzający może zawiesić aktywność Karty dostępu Użytkownika na okres nieprzekraczający 30 dni.
 6. Zarządzający zastrzega prawo do zdjęcia/anulowanie rezerwacji Użytkownika bez podania przyczyny.

§ 5.
Zasady korzystania z ProtoLab PCI

 1. W celu korzystania z stanowisk ProtoLab PCI Użytkownik obowiązany jest do wcześniejszego podpisania umowy o której mowa w §3 ust 1 lit c).
 2. W celu skorzystania z stanowisk w ProtoLab PCI Użytkownik zobowiązany jest dokonania rezerwacji stanowiska przez System Obsługi ProtoLab w sposób opisany w §4 niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie ze stanowiska w Pracowni możliwe jest po uprzednim:
  1. wpisaniu się przez Użytkownika do zeszytu ewidencji pracy dostępnego w wyznaczonym miejscu w Pracowni.
  2. zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią Instrukcji.
  3. dokonaniu oględzin zarezerwowanego stanowiska i niezwłocznemu zgłoszeniu Zarządzającemu (pracownikowi zajmującemu się ProtoLab PCI) wszystkich widocznych oznak uszkodzenia lub zniszczenia części wyposażenia, a także na dokonaniu oględzin wyposażenia pod względem jego zużycia uniemożliwiającego wykonywanie bezpiecznej pracy i zgłoszenie tego faktu Zarządzającemu.
 4. Wpisanie się przez Użytkownika do zeszytu ewidencji polega na umieszczeniu przez Użytkownika numeru karty dostępu oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia testów/badań/eksperymentów prowadzonych na danym stanowisku oraz wprowadzenie ewentualnych uwag dotyczących stanu technicznego stanowiska na początku i na końcu czasu korzystania ze Stanowiska w Pracowni wraz ze złożeniem podpisu.
 5. Wpisanie się do zeszytu ewidencji w sposób uregulowany w pkt 4 jest poczytywane jako złożenie Zarządzającemu pisemnego oświadczenia, że Użytkownik zapoznał się z treścią Instrukcji, o których mowa w pkt 3 lit. b) i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 6. Z udostępnionych Stanowisk należy korzystać zgodnie z zasadami przewidzianymi dla Stanowiska i znajdujących się na nim urządzeń, w tym w szczególności w Instrukcjach.
 7. W celu skorzystania z urządzeń mobilnych będących Stanowiskami, Użytkownik pobiera je za pośrednictwem personelu obsługującego ProtoLab PCI. Pobranie następuje na podstawie protokolarnego przekazania. Procedurę opisaną w pkt 4 - 6 stosuje się odpowiednio.
 8. Wykaz Stanowisk i dostępnych urządzeń mobilnych, o których mowa w §5 pkt 6 i 7 dostępny jest na stronie internetowej www.protolab.pcinn.org.
 9. Użytkownicy uprawnieni są do wniesienia na teren ProtoLab PCI prywatnych komputerów i urządzeń przenośnych, materiałów do prowadzenia testów, badań, eksperymentów oraz podręcznych narzędzi i sprzętu, pod warunkiem, że:
  1. użytkowanie tych przedmiotów nie stanowi zagrożenia wystąpienia szkody osobowej lub rzeczowej;
  2. materiały do prowadzenia testów i eksperymentów zostały dopuszczone do obrotu krajowego na podstawie odrębnych przepisów i ich używanie zgodnie z przeznaczeniem nie powoduje zagrożenia zdrowia i życia.
 10. W Pracowni należy zachować się zgodnie z zasadami poszanowania obecności innych Użytkowników i prowadzonych przez nich prac i eksperymentów.
 11. Zabrania się:
  1. wykonywania przez Użytkowników jakichkolwiek samodzielnych napraw sprzętu, narzędzi lub wyposażenia znajdującego się w Pracowni;
  2. przeprowadzania modyfikacji wyposażenia Pracowni, bądź wykonywania innych czynności powodujących zmianę w ich konstrukcji;
  3. wykorzystywanie sprzętu znajdującego się w Pracowniach ProtoLab PCI niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub w sposób powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia osób, lub powodujący ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia mienia;
  4. korzystania z wyposażenia Pracowni ProtoLab PCI o widocznych oznakach uszkodzenia, zniszczenia, lub zużycia uniemożliwiającego jego prawidłową eksploatację;
  5. podejmowania jakichkolwiek działań lub zaniechań sprzecznych z zasadami BHP oraz Instrukcjami, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia, lub życia osób, lub uszkodzenia bądź zniszczenia mienia.

§ 6.
Organizacja wydarzeń w ProtoLab PCI

 1. Na terenie ProtoLab PCI Użytkownik ma prawo organizować spotkania i wydarzenia edukacyjne, szkolenia, warsztaty oraz konferencje. W tym celu Użytkownik może zapraszać osoby do ProtoLab PCI w terminie, w którym zaplanowano organizowane wydarzenia.
 2. Przedsięwzięcia opisane w pkt 1 mogą odbywać się w poszczególnych Pracowniach lub w Strefie Konferencyjno – Coworkingowej.
 3. W celu zorganizowania przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 1 Użytkownik zawiera z Zarządzającym porozumienie określające każdorazowo szczegółowe warunki organizacyjne oraz jest zobowiązany do:
  1. zgłoszenia zamiaru organizacji przedsięwzięcia Zarządzającemu oraz dokonania rezerwacji odpowiedniego pomieszczenia z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed przewidywaną datą planowanego wydarzenia;
  2. określenie liczby uczestników planowanego wydarzenia oraz wskazać czy będą to Użytkownicy i Odwiedzający. W zależności od charakteru wydarzenia i zaproszonych osób może być wymagane przekazanie imiennej listy osób, które wezmą udział w planowanym wydarzeniu,
  3. Użytkownik w związku z organizowanym wydarzeniem zobowiązuje się do zapoznania zgłoszonych uczestników i odwiedzających ProtoLab PCI z niniejszym Regulaminem, Instrukcjami postępowania i przyjętymi zasadami zachowania w Siedzibie PCI.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za przebieg wydarzenia, o którym mowa w pkt 1, w tym za bezpieczne zachowanie jego Uczestników. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie informować personel Zarządzającego o każdym przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, lub o wszelkich innych zdarzeniach mogących powodować zagrożenie.
 5. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z zamiaru organizacji wydarzenia, o którym mowa w pkt 1, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zarządzającego, pod rygorem zawieszenia aktywność Karty dostępu Użytkownika na okres nieprzekraczający 30 dni.

§ 7.
Zasady korzystania z szatni oraz szafek

 1. Zarządzający oddaje do dyspozycji Użytkowników znajdujące się w Pracowniach szafki służące do przechowywania materiałów, części, projektów, podzespołów i innych przedmiotów niezbędnych w trakcie realizacji prac prowadzonych przez Użytkownika w ProtoLab PCI.
 2. Na czas rezerwacji pracowni Użytkownik jest uprawniony do przechowywania rzeczy tylko w jednej szafce.
 3. Wydawanie kluczy do szafek następuje na wniosek Użytkownika złożony personelowi ProtoLab PCI.
 4. Zabronione jest dorabianie kluczy do szafek, oraz pozostawianie w nich przedmiotów na czas dłuższy, niż przedział czasu wynikający z dokonanej rezerwacji Pracowni.
 5. W przypadku zgubienia klucza do szafki pobierana jest przez Zarządzającego opłata manipulacyjna (kara umowna) w wysokości 30 zł. Użytkownik, który zgubił klucz do szafki obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym personel ProtoLab PCI.
 6. W celu odbioru rzeczy znajdującej się w szafce, do której Użytkownik zgubił klucz stosuje się procedurę polegającą na zgłoszeniu zaistniałej sytuacji personelowi ProtoLab PCI, następnie uregulowaniu opłaty manipulacyjnej, wskazaniu zajętej szafki i opisaniu, jakie rzeczy były w niej umieszczone.
 7. Zabrania się przechowywania w szafkach:
  1. pieniędzy, przedmiotów wartościowych innych, niż pomoce naukowe opisane w pkt 1 albo przedmiotów o wartości zabytkowej lub historycznej,
  2. artykułów żywnościowych lub napojów,
  3. alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych, odurzających, lub innych substancji psychoaktywnych;
  4. środków niebezpiecznych, materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych;
  5. środków chemicznych i materiałów łatwopalnych.
 8. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty opisane w pkt 1, które są przechowywane w szafkach przez Użytkowników.
 9. Zarządzający zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwolnienia szafki oddanej do dyspozycji Użytkownikowi.

§ 8.
Obowiązki Użytkownika ProtoLab PCI

 1. Użytkownik obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach ProtoLab PCI i współdziałania z osobami realizującymi swoje pasje poprzez aktywność prowadzoną w ProtoLab PCI;
  2. przejawiania postawy życzliwości i koleżeństwa wobec innych Użytkowników ProtoLab PCI, w tym do pomagania innym, udzielania rad i wskazówek zgodnie z zasadą „do ut des” (daję abyś dawał);
  3. podejmowania wszelkich działań i form aktywności, które służą rozwojowi osobistemu albo budowie prototypów;
  4. utrzymywania porządku i czystości w ProtoLab PCI, zarówno w Częściach wspólnych oraz w otoczeniu Budynku i Nieruchomości;
  5. usunięcia wszystkich wniesionych materiałów niezbędnych do prowadzenia testów, badań, eksperymentów oraz innych przedmiotów, po zakończeniu korzystania z ProtoLab PCI;
  6. korzystania z wyposażenia ProtoLab PCI zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z zasadami jego eksploatacji, niezagrażający jego uszkodzeniu lub zniszczeniu;
  7. korzystania z wyposażenia Pracowni ProtoLab PCI na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Instrukcjach. Rozumie się przez to posługiwanie się udostępnionym sprzętem tylko i wyłącznie w Pracowniach, do których dane wyposażenie/urządzenie jest przypisane;
  8. przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Instrukcji, a także podporządkowania się uwagom i zaleceniom personelu obsługującego ProtoLab PCI;
  9. przestrzegania zasad współżycia społecznego w trakcie korzystania z ProtoLab PCI, oraz innych zasad i obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

§ 9.
Odpowiedzialność Użytkownika ProtoLab PCI

 1. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za każde działanie lub zaniechanie skutkujące powstaniem zagrożenia zdrowia lub życia osób, albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia.
 2. Użytkownik w trakcie korzystania z infrastruktury ProtoLab PCI jest obowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa użytkowania urządzeń stanowiących wyposażenie Stanowisk.
 3. Użytkownik ma obowiązek uniemożliwić uzyskanie dostępu do urządzeń Osobom trzecim.
 4. Użytkownik ma bezwzględny obowiązek do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Instrukcjach.
 5. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić personelowi obsługującemu ProtoLab wszelkie awarie, uszkodzenia lub zniszczenia oraz każde zaistniałe zdarzenie w ProtoLab PCI, który mogłoby stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia osób albo mienia.
 6. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić personelowi obsługującemu ProtoLab PCI każde inne zdarzenia niebezpieczne, lub zauważone działania zabronione przez Regulamin, takie jak np. wtargnięcie osoby nieupoważnionej do Pracowni, fakt spożywania alkoholu na terenie nieruchomości, niszczenie udostępnionego wyposażenia itp.
 7. W przypadku uchybienia obowiązkowi dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 9. pkt 5 i 6, Zarządzający zastrzega sobie prawo cofnięcia pozwolenia na korzystanie z ProtoLab PCI bezterminowo i do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem nieprzestrzegającym ustanowionych zasad.
 8. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilna i karną za wszelkie wyrządzone szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z korzystaniem przez niego z ProtoLab, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionego specjalistycznego sprzętu znajdującego się w ProtoLab PCI.

§ 10.
Odpowiedzialność Zarządzającego ProtoLab PCI

 1. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży rzeczy przechowywanych lub pozostawionych w ProtoLab PCI oraz w Siedzibie PCI i w obrębie Nieruchomości.
 2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu lub na osobie Użytkownika, a powstałych z przyczyn niezależnych od Zarządzającego lub niezawinionych przez niego, w szczególności:
  1. w wyniku kradzieży lub innego czynu niedozwolonego,
  2. powstałych na skutek siły wyższej,
  3. spowodowanych przez innego Użytkownika,
  4. w wyniku awarii instalacji lub urządzeń znajdujących się w obrębie ProtoLab PCI lub na Nieruchomości, które nie stanowią własności Zarządzającego,
  5. powstałych w wyniku niewłaściwego używania przez Użytkownika sprzętu oraz urządzeń, znajdującego się w ProtoLab PCI, poprzez niestosowanie się do przepisów niniejszego Regulaminu i Instrukcji.

§ 11.
Przepisy porządkowe

 1. Użytkownikom i Odwiedzającym znajdującym się na terenie Nieruchomości, w Siedzibie PCI, a w szczególności osobom korzystającym z ProtoLab PCI, zakazuje się wszelkich zachowań mogących powodować zagrożenie dla innych Użytkowników lub wyposażenia ProtoLab PCI.
 2. Zabrania się w szczególności:
  1. wynoszenia poza przestrzeń Pracowni elementów sprzętu oraz wyposażenia Stanowisk ProtoLab PCI bez zgody Zarządzającego;
  2. przenoszenia poszczególnych elementów wyposażenia Stanowiska poza przeznaczone dla nich miejsce;
  3. niszczenia lub uszkadzania Stanowisk i ich elementów oraz wyposażenia;
  4. zaśmiecania Siedziby PCI i terenu Nieruchomości;
  5. wnoszenia do Siedziby PCI i na teren Nieruchomości przedmiotów niebezpiecznych;
  6. wprowadzania zwierząt na teren Nieruchomości, jak i siedziby PCI;
  7. wnoszenia i spożywania na terenie Siedziby PCI oraz na terenie Nieruchomości alkoholu oraz wnoszenia i używania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych albo środków odurzających;
  8. palenia papierosów, w tym e-papierosów, poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  9. wnoszenia do Siedziby PCI i na teren Nieruchomości środków pirotechnicznych oraz broni i amunicji;
  10. spożywania posiłków i napojów, poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz strefą Konferencyjno - Coworkingową;
  11. podejmowania i prowadzenie działań w sposób uniemożliwiający korzystanie z Części wspólnych Nieruchomości, w tym z ciągów komunikacyjnych.
  12. wprowadzania na teren ProtoLab PCI osób nieuprawnionych.
 3. Zabrania się przebywania na terenie Nieruchomości osobom, znajdującym się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych, a także jeżeli ich stan psychofizyczny uniemożliwia prowadzenie pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo.
 4. Zabrania się podejmowania wszelkich działań mogących powodować powszechne zakłócenie porządku publicznego, zgorszenie, lub noszących znamiona zachowań rasistowskich lub ksenofobicznych.
 5. Wstęp do Siedziby PCI i na teren Nieruchomości podlega kontroli i monitorowaniu.
 6. ProtoLab PCI podlega stałemu nadzorowi realizowanemu poprzez system monitoringu. Zarządzający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia działań sprawdzających obejmujących w szczególności czynności sprawdzające i kontrole w pomieszczeniach przeznaczonych na ProtoLab PCI, w szczególności pod kątem przestrzegania przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu oraz Instrukcji.
 7. Zarządzający nie zapewnia Użytkownikom, Odwiedzającym i Osobom trzecim miejsc postojowych naziemnych na terenie Nieruchomości
 8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zarządzającego w następujących przypadkach:
  1. stwierdzenia przebywania na terenie ProtoLab PCI osób nieupoważnionych
  2. stwierdzenia zachowania niezgodnego z Instrukcjami, bądź niniejszym Regulaminem.
 9. W przypadku konieczności wezwania na teren Nieruchomości służb ratunkowych (numer ratunkowy 112), w szczególności w związku ze zdarzeniem zaistniałym w ProtoLab PCI, Użytkownik niezwłocznie poinformuje osobiście o tym fakcie personel obsługujący ProtoLab PCI lub w przypadku konieczności udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy informację tę przekaże za pośrednictwem innych osób.
 10. W przypadku wystąpienia zdarzenia bezpośrednio zagrażającego życiu, zdrowiu, lub mieniu, które wymaga wezwania służb, Użytkownik ma bezwzględny obowiązek takiego wezwania dokonać. O zaistniałym zdarzeniu a także o fakcie wezwania służb należy niezwłocznie powiadomić personel Zarządzającego.
 11. Personel obsługujący ProtoLab PCI upoważniony jest do:
  1. przeprowadzenia czynności sprawdzających i kontrolnych w zakresie niezbędnym do zapewnienia przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;
  2. podejmowania interwencji w przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu, Instrukcji, oraz zasad społecznie dopuszczalnego zachowania.

§ 12.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Odwiedzających, w rozumieniu art. 4 pkt 7 "RODO” jest Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Teofila Lenartowicza 4, kod 35 – 051, poczta Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować za pomocą danych kontaktowych umieszczonych w serwisie internetowym w sekcji “Kontakt” (protolab.pcinn.org/kontakt), w szczególności poprzez przesłanie wiadomości na adres email: biuro@pcinn.org
 2. Dane osobowe Użytkowników/Odwiedzających są przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do zasad i wymagań w zakresie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.
 3. Dane osobowe Użytkowników/Odwiedzających przetwarzane są przez Zarządzającego w następujących celach:
  1. świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, której stroną jest Użytkownik/Odwiedzający (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prowadzenia ewidencji korzystania z ProtoLab PCI (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i 6 ust. 3 RODO);
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Użytkownik/Odwiedzający oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i aktualne. Użytkownik/Odwiedzający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 5. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez PCI Sp. z o.o. jego danych osobowych, jak również skorzystania z prawa do ich poprawiania, aktualizacji, wniesienia sprzeciwu oraz w żądania ich usunięcia.
 6. Dane Użytkowników/Odwiedzających będą przetwarzane przez okres:
  1. trwania zawartej umowy,
  2. realizacji obowiązków ciążącego na Administratorze danych,
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PCI Sp. z o.o., za który w szczególności uznaje się przetwarzanie danych przez czas niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi do chwili ich przedawnienia.
 7. Użytkownik/Odwiedzający ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 8. Rozwiązanie umowy z PCI Sp. z o.o. nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych Użytkownika/Odwiedzającego, które było dokonywane w trakcie jej trwania.
 9. Zarządzający ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika/Odwiedzającego, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez PCI Sp. z o.o. jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze danych lub znajduje podstawę w obowiązujących przepisach prawa.
 10. Użytkownik/Odwiedzający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe Użytkownika/Odwiedzającego mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 12. Dane osobowe Użytkownika/Odwiedzającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 13. Dane osobowe Użytkowników/Odwiedzających są chronione przez Administratora danych przed ich nieuprawnionym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W szczególności w tym celu przyjęto do stosowania w PCI Sp. z o.o. polityki, procedury, instrukcje i wytyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Przyjęte środki ochrony obejmują zabezpieczenia organizacyjne, techniczne, ochronę systemów teleinformatycznych (w szczególności system szyfrowania danych) oraz system szkolenia pracowników i budowy kultury bezpieczeństwa organizacji.
 14. Dane osobowe Użytkowników/Odwiedzających są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany w zakresie obejmującym funkcjonalności ujęte w indywidualnym koncie Użytkownika utworzonym w Systemie Obsługi "PLATFORMA PROTOLAB" dostępnym poprzez stronę internetową www.protolab.pcinn.org.

§ 13.
Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika/Odwiedzającego postanowień niniejszego Regulaminu, bądź/i Instrukcji może skutkować koniecznością natychmiastowego zaprzestania korzystania z ProtoLab PCI, cofnięcia Użytkownikowi dostępu do ProtoLab PCI, a następnie opuszczenia Siedziby PCI.
 2. Zarządzający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w zależności od stwierdzonych potrzeb. Aktualny Regulamin ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. znajduje się na stronie www.protolab.pcinn.org.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Nieznajomość przepisów niniejszego Regulaminu nie zwalnia Użytkownika/Odwiedzającego z odpowiedzialności za niestosowanie się do jego zapisów.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2019 r.

§ 14.
Załączniki

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się łącznie z niżej ujętymi dokumentami:
  1. Regulaminem PLATFORMY PROTOLAB - określającym zasady świadczenia przez PCI Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną dostępną pod adresem www.protolab.pcinn.org
  2. Instrukcjami BHP i Ppoż. obowiązującymi w PCI Sp. z o.o..
  3. Pozostałymi Instrukcjami przyjętymi do stosowania w PCI Sp. z o.o. obejmującymi w szczególności dokumenty regulujące zasady korzystania i prawidłowej eksploatacji urządzeń (np.: instrukcje dostarczone przez producentów urządzeń).
  4. Opracowaniami o charakterze informacyjno-instruktażowym nt. zasad korzystania z Pracowni, Stanowisk i Urządzeń Mobilnych.
  5. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Instrukcjami i zasadami zachowania obowiązującymi w ProtoLab PCI.
UE UE