REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PCI PROTOLAB

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PCI PROTOLAB

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Akcja promocyjna jest organizowana pod nazwą „Zaproponuj hasło promocyjne PCI ProtoLab” i jest zwana dalej: „Akcją”.
 • Organizatorem Akcji jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, REGON: 368953574.
 • Termin Akcji został zakreślony od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 02.12.2020 roku do dnia 31.12.2020 r.
 • Akcja służy promowaniu działalności PCI ProtoLab wśród studentów, młodych ludzi i innowatorów. To miejsce łączące aktywnych uczestników ekosystemu innowacji, startupów oraz przedsiębiorczości z Województwa Podkarpackiego. Organizator zachęca do dołączenia do społeczności budowanej wokół ProtoLab aby aktywnie się rozwijała i przyciągała kolejnych uczestników.
 • PCI ProtoLab to miejsce, w którym studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, zawierają nowe znajomości i otrzymują dostęp do różnych technologii, pracowni oraz mentorów i ekspertów. W PCI ProtoLab powstają zespoły, które będą w stanie zrealizować projekty w przestrzeni kreatywnej.
 • Promocja akcji promocyjnej PCI protolab zostanie przeprowadzona w mediach społecznościowych poprzez posty na Facebooku oraz Instagramie. Dodatkowo na tzw. „story” w/w social mediów zostaną zamieszczone dedykowane grafiki. Na stronie internetowej www.pcinn.org zostaną zamieszczone wszystkie informacje związane z akcją promocyjną PCI protolab.
 • Akcja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem strony www.pcinn.org oraz mediów społecznościowych.
 • Celem Akcji jest wyłonienie haseł promujących działalność PCI Protolab, które następnie zostaną użyte w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych itp. Maksymalna liczba wyłonionych haseł to 150.
 • Zaproponowane hasło promocyjne PCI Protolab powinno być oryginalne, pomysłowe i związane z działalnością PCI Protolab. Hasła promocyjne niezwiązane z działalnością PCI, hasła zawierające wulgaryzmy, nawołujące do nienawiści, przemocy, w tym na tle religijnym i rasowym, hasła sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, oraz hasła nieoryginalne zostaną odrzucone przez Komisję, o której mowa w § 4 ust. 3. Odrzucenie hasła jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Akcji.

§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

Uczestnikiem Akcji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która nie posiada konta w PCI Protolab, przez co rozumie się brak rejestracji do Protolab za pośrednictwem strony www https://protolab.pcinn.org/dolacz przed rozpoczęciem Terminu Akcji oraz:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest pracownikiem Organizatora,
 • nie jest osobą pozostającą z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym,
 • nie jest członkiem rodziny, lub osobą bliską, pracownika Organizatora,
 • nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
 • nie jest osobą pozostającą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w stosunku cywilnoprawnym,
 • posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa podkarpackiego.

§ 3.
ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

 • Zasadą uczestnictwa w Akcji jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  • osoba biorąca udział w Akcji musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2,
  • Uczestnik w Terminie Akcji musi założyć konto w PCI Protolab na stronie www https://protolab.pcinn.org/dolacz,
  • Uczestnik musi zaakceptować niniejszy Regulamin, a także tzw. zgodę marketingową,
  • Jeden Uczestnik może założyć tylko jedno konto (zakaz zakładania kolejnych kont z wykorzystywaniem innych adresów e-mail lub zakładanie kont w imieniu osób trzecich).
 • W przypadku gdy Uczestnik założy więcej niż jedno konto zostanie on wykluczony z udziału w Akcji. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji kont na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 • Gadżetami promocyjnymi w Akcji są:
  • dla pierwszych 50 osób, które wymyślą hasło promocyjne PCI Protolab zgodne z założeniami Akcji oraz założą konto w PCI Protolab na stronie www https://protolab.pcinn.org/dolacz otrzyma (1) powerbank PCI, (2) dostęp do dedykowanych warsztatów oraz (3) kalendarz książkowy PCI.
  • dla kolejnych 50 osób (51-100), które wymyślą hasło promocyjne PCI Protolab zgodne z założeniami Akcji oraz założą konto w Protolab na stronie www https://protolab.pcinn.org/dolacz otrzyma (1) dostęp do dedykowanych warsztatów, (2) kalendarz książkowy PCI oraz (3) zaproszenie na szkolenie z druku 3D.
  • dla kolejnych 50 osób (101-150), które wymyślą hasło promocyjne PCI Protolab zgodne z założeniami Akcji oraz założą konto w Protolab na stronie www https://protolab.pcinn.org/dolacz otrzyma (1) zaproszenie na szkolenie z druku 3D oraz (2) podkładkę pod myszkę z kalendarzem PCI.
 • Zdobywcy gadżetów promocyjnych w Akcji zostaną wyłonieni przez Komisję Akcji spośród wszystkich Uczestników, którzy wymyślą hasło promocyjne PCI Protolab oraz założą konto w Protolab na stronie www https://protolab.pcinn.org/dolacz i zaakceptują tzw. „zgodę marketingową".
 • Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Akcji, Organizator powołuje Komisję Akcji. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja stwierdza zgodność z niniejszym regulaminem zaproponowanych haseł promocyjnych oraz potwierdza kolejność założonych kont w PCI Protolab na podstawie logów.
 • Zdobywcy gadżetów promocyjnych zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w przeciągu 14 (czternaście) dni od zakończenia Akcji, na adres email wskazany przez nich w trakcie zakładania konta w PCI Protolab. Miejscem odbioru gadżetów jest siedziba PCI Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów. Organizator przewiduje wyłącznie odbiór osobisty gadżetów.
 • Celem potwierdzenia chęci przyjęcia gadżetów promocyjnych, Uczestnik powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu gadżetów, pod rygorem przepadnięcia prawa do gadżetów. W takiej sytuacji Komisja Akcji dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania gadżetów – zgodnie z kolejnością przesyłania hasła promocyjnego i zakładania konta w Protolab.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany katalogu gadżetów określonych w ust. 1 powyżej bez podania przyczyny.

§ 5.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI

 • Warunkiem udziału w Akcji jest podanie przez Uczestnika Akcji prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania gadżetów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych osobowych na każdym etapie Akcji.
 • Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Akcji, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Akcji. Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych stanowi załącznik niniejszego regulaminu.

§ 6.
PRAWA AUTORSKIE

 • Uczestnik przeniesie na PCI Sp. z.o.o ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłoszonych haseł promocyjnych i sloganów, które zostaną opracowane w ramach Akcji w celu promowania PCI Protolab (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie udziału w Akcji na inne osoby). Prawo, o którym mowa w punkcie niniejszym, wraz z prawem dokonywania zmian w w/wym. hasłach i sloganach nastąpi:
  • w ramach Akcji;
  • bezwarunkowo i niezwłocznie;
  • do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą, w szczególności na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową.
 • Uczestnik oświadcza, że PCI Sp. z o.o. nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej w związku z wykorzystaniem jego hasła lub sloganu. Uczestnik zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności PCI Sp. z o.o. wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich lub dóbr osobistych i dotyczące praw autorskich nabytych lub przeniesionych w związku z udziałem w Akcji.
 • Za moment nabycia prawa autorskich od Uczestnika przez PCI Sp. z o.o. uważa się moment zgłoszenia hasła lub sloganu w ramach Akcji, w sposób umożliwiający PCI zapoznanie się z jego treścią.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności Akcji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.protolab.pcinn.org.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Akcji, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 • Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza, iż Uczestnik Akcji zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 • Treść Regulaminu jest również dostępna pod adresem www.protolab.pcinn.org/regulaminkonkurs

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administrator danych osobowych informuje, a osoba, której dane dotyczą potwierdza przyjęcie do wiadomości następujących informacji:

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, REGON: 368953574.

PCI wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych. Kontakt z IOD poprzez mail: iod@pcinn.org lub kom. +48 798 870 478

Pod ww. dane można się kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez PCI, czy to jako Administrator danych czy Podmiot Przetwarzający.

Dane osobowe w postaci:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer Telefonu
 • Adres e-mail
będą przetwarzane przez PCI w celu: (1) realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (2) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Panem/Panią oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora. Dane są zbierane również do celów statystycznych.
Dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami, utrzymanie elektronicznego formularza zgłoszenia uczestnictwa), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem eventu/wydarzenia przez administratora;
 • podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy,
 • podmiotom nadzorującym działania PCI.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez PCI do czasu:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych określonych powyżej,
 • rezygnacji z otrzymywania newslettera lub komunikacji marketingowej drogą telefoniczną - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na wymienione wyżej działania.
Po upływie powyższych okresów administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi eventu/wydarzenia przysługują następujące prawa:
 • dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych w każdym z celów określonych wyżej jest dobrowolne.
UE UE